Selasa, 17 Februari 2015

SURAT AT-TIN 95 (8) AYAT 1-8 TEKT/LIRIK

Audzubillahi minasyaitan nirrajim
Bismillahirrahmanirrahiim

1. Wattiini wazzaytuun
2. wathuuri siiniin
3. wahaadzaa albaladi alamiin
4. laqad khalaqnaa alinsaana fii ahsani taqwiim
5. Tsumma radadnaahu asfala saafiliin
6. illaa alladziina aamanuu wa'amiluu shshaalihaati falahum ajrun ghayru mamnuun
7. Famaa yukadzdzibuka ba'du biddiin
8. Alaysallaahu biahkami alhaakimiin

SURAT AT-TIN 95 (8) AYAT 1-8 TERJEMAHNYA

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

1.  Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun ,
2.  dan demi bukit Sinai ,
3.  dan demi kota (Mekah) ini yang aman,
4.  sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
5.  Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka),
6.  kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.
7.  Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan (hari) pembalasan sesudah (adanya keterangan-keterangan) itu?
8.  Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya?


SURAT AL-ALAQ 96 (19) AYAT 1-19 TEKT/LIRIK

Audzubillahi minasyaitan nirrajim
Bismillahirrahmanirrahiim

1.  Iqra biismi rabbika alladzii khalaq
2.  Khalaqa alinsaana min 'alaq
3.  Iqra warabbuka alakram
4.  Alladzii 'allama bilqalam
5. 'Allama alinsaana maa lam ya'lam
6.  Kallaa inna alinsaana layathghaa
7.  an raaahu istaghnaa
8.  Inna ilaa rabbika rruj'aa
9.  Araayta alladzii yanhaa
10.' abdan idzaa shallaa
11. araayta in kaana 'alaa alhudaa
12. aw amara bialtaqwaa
13. Araayta in kadzdzaba watawallaa
14. Alam ya'lam bianna allaaha yaraa
15. Kallaa lain lam yantahi lanasfa'an binnaasiya
16. naasiyatin kaadzibatin khaathia
17. Falyadu naadiyah
18. sanadu alzzabaaniya
19. kallaa laa tuthi'hu wasjud waqtarib

SURAT AL-ALAQ 96 (19) AYAT 1-19 TERJEMAHNYA

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

1.  Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan,
2.  Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
3.  Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah,
4.  Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam .
5.  Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
6.  Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas,
7.  karena dia melihat dirinya serba cukup.
8.  Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmulah kembali (mu).
9.  Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang,
10. seorang hamba ketika dia mengerjakan shalat ,
11. bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang (yaitu Rasulullah SAW) itu berada di atas kebenaran,
12. atau dia menyuruh bertakwa (kepada Allah)?
13. Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling?
14. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?
15. Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti (berbuat demikian) niscaya Kami tarik ubun-ubunnya
16, (yaitu) ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka.
17. Maka biarlah dia memanggil golongannya (untuk menolongnya),
18, kelak Kami akan memanggil malaikat Zabaniyah ,
19, sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh kepadanya; dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan).


SURAT AL-QADR 97 (5) AYAT 1-5 TEKT/LIRIK

Audzubillahi minasyaitan nirrajim
Bismillahirrahmanirrahiim

1. Innaa anzalnaahu fii laylatil qadr
2. Wamaa adraaka maa laylatu lqadr
3. Iaylatu lqadri khayrun min lfi syahr
4. Tanazzalul malaaikatu warruuhu fiihaa biidzni rabbihim min kulli amr
5. Salaamun hiya hattaa mathla'il fajr

SURAT AL-QADR 97 (5) AYAT 1-5 TERJEMAHNYA

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

1.  Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Qur'an) pada malam kemuliaan .
2.  Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?
3.  Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan.
4.  Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan.
5.  Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar.


SURAT AL-BAYYINA 98 (8) AYAT 1-8 TEKT/LIRIK

Audzubillahi minasyaitan nirrajim
Bismillahirrahmanirrahiim

1. Lam yakunilladziina kafaruu min ahli lkitaabi walmusyrikiina munfakkiina hattaa ta'tiyahumu lbayyina
2. rasuulun minallaahi yatluu shuhufan muthahhara
3. fiihaa kutubun qayyima
4. Wamaa tafarraqalladziina uutuu lkitaaba illaa min ba'di maa jaaat-humu lbayyina
5. Wamaa umiruu illaa liya'buduullaaha mukhlishiina lahu ddiina hunafaa-a wayuqiimuu shshalaata wayu'tuu zzakaata wadzaalika diinu lqayyima
6. Innalladziina kafaruu min ahli lkitaabi walmusyrikiina fii naari jahannama khaalidiina fiihaa ulaa-ika hum syarru lbariyya
7. Innalladziina aamanuu wa'amiluu shshaalihaati ulaa-ika hum khayru lbariyya
8. Jazaauhum 'inda rabbihim jannaatu 'adnin tajrii min tahtihaal anhaaru khaalidiina fiihaa abadan radhiyallaahu 'anhum waradhuu 'anhu dzaalika liman khasyiya rabbah

SURAT AL-BAYYINA 98 (8) AYAT 1-8 TERJEMAHNYA

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

1.  Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata,
2.  (yaitu) seorang Rasul dari Allah (Muhammad) yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan (Al Qur'an),
3.  di dalamnya terdapat (isi) kitab-kitab yang lurus .
4.  Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Al Kitab (kepada mereka) melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata.
5.  Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta'atan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.
6.  Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk.
7.  Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.
8.  Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga 'Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan merekapun ridha kepada-Nya. Yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada Tuhannya.


SURAT AL-ZALZALA 99 (8) AYAT 1-8 TEKT/LIRIK

Audzubillahi minasyaitan nirrajim
Bismillahirrahmanirrahiim.

1. Idzaa zulzilati l-ardhu zilzaalahaa
2. wa-akhrajati l-ardhu atsqaalahaa
3. waqaala l-insaanu maa lahaa
4. yawma-idzin tuhadditsu akhbaarahaa
5. bi-anna rabbaka awhaa lahaa
6. Yawma-idzin yashduru nnaasu asytaatan liyuraw a'maalahum
7. Faman ya'mal mitsqaala dzarratin khayran yarah
8. Waman ya'mal mitsqaala dzarratin syarran yarah 

SURAT AL-ZALZALA 99 (8) AYAT 1-8 TERJEMAHNYA

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk<p>Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang</p>

1. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya (yang dahsyat),
2. dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya,
3. dan manusia bertanya: "Mengapa bumi (jadi begini)?",
4. pada hari itu bumi menceritakan beritanya,
5. karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya.
6. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka .
7. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya.
8. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.


SURAT AL-ADIYAT 100 (11) AYAT 1-11 TEKT/LIRIK

Audzubillahi minasyaitan nirrajim
Bismillahirrahmanirrahiim

1. Wal'aadiyaati dhabhaa
2. falmuuriyaati qadhaa
3. falmughiiraati shubhaa
4. fa-atsarna bihi naq'aa
5. fawasathna bihi jam'aa
6. inna l-insaana lirabbihi lakanuud
7. wa-innahu 'alaa dzaalika lasyahiid
8. wa-innahu lihubbi lkhayri lasyadiid
9. Afalaa ya'lamu idzaa bu'tsira maa fii lqubuur
10.wahushshila maa fii shshuduur
11.inna rabbahum bihim yawma-idzin lakhabiir 

SURAT AL-ADIYAT 100 (11) AYAT 1-11 TERJEMAHNYA

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk<p>Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang</p>

1.  Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah,
2.  dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan (kuku kakinya),
3.  dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi,
4.  maka ia menerbangkan debu,
5.  dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh,
6.  sesungguhnya manusia itu sangat ingkar tidak berterima kasih kepada Tuhannya,
7.  dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan (sendiri) keingkarannya,
8.  dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta .
9.  Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur
10.  dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada,
11.  sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha Mengetahui keadaan mereka.


SURAT AL-QARIAH 101 (11) AYAT 1-11 TEKT/LIRIK

Audzubillahi minasyaitan nirrajim
Bismillahirrahmanirrahiim

1. Alqaari'a
2. maa lqaari'a
3. Wamaa adraaka maa lqaari'a
4. yawma yakuunu nnaasu kalfaraasyi lmabtsuuts
5. watakuunu ljibaalu kal'ihni lmanfuusy
6. Fa-ammaa man tsaqulat mawaaziinuh
7. fahuwa fii 'iisyatin raadiya
8. Wa-ammaa man khaffat mawaaziinuh
9. faummuhu haawiya
10.Wamaa adraaka maa hiya
11.naarun haamiya

SURAT AL-QARIAH 101 (11) AYAT 1-11 TERJEMAHNYA

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

1.    Hari Kiamat,
2.   apakah hari Kiamat itu?
3.   Tahukah kamu apakah hari Kiamat itu?
4.   Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran,
5.   dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan.
6.   Dan adapun orang-orang yang berat timbangan (kebaikan)nya,
7.   maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan.
8.   Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan (kebaikan)nya,
9.   maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah.
10. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu?
11. (Yaitu) api yang sangat panas.


SURAT AL-TAKATHUR 102 (8) AYAT 1-8 TEKT/LIRIK

Audzubillahi minasyaiton nirrojim
Bismillahirrahmanirrahiim.

1. Alhaakumu ttakaatsur
2. hattaa zurtumu lmaqaabir
3. Kallaa sawfa ta'lamuun
4. tsumma kallaa sawfa ta'lamuun
5. Kallaa law ta'lamuuna 'ilma lyaqiin
6. latarawunna ljahiim
7. tsumma latarawunnahaa 'ayna lyaqiin
8. tsumma latus-alunna yawma-idzin 'ani nna'iim

SURAT AL-TAKATHUR 102 (8) AYAT 1-8 TERJEMAHNYA

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk<p>Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang</p>

1. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu .
2. sampai kamu masuk ke dalam kubur.
3. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu),
4. dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui.
5. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin,
6. niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahiim,
7. dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan 'ainul yaqin ,
8. kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang keni'matan (yang kamu megah-megahkan di dunia


SURAT AL-ASR 103 (3) AYAT 1-3 TEKT/LIRIK

Audzubillahi minasyaitan nirrajim
Bismillahirrahmanirrahiim

1. Wal'ashr
2. Innal- nsaana lafii khusr
3. illaalladziina aamanuu wa'amiluu shshaalihaati watawaasaw bilhaqqi watawaasaw bishshabr

SURAT AL-ASR 103 (3) AYAT 1-3 TERJEMAHNYA

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

1. Demi masa.
2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian,
3. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya menta'ati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.


SURAT AL-HUMAZA 104 (9) AYAT 1-9 TEKT/LIRIK

Audzubillahi minasyaitan nirrajim
Bismillahirrahmanirrahiim

1. Waylun likulli humazatin lumaza
2. alladzii jama'a maalan wa'addadah
3. yahsabu anna maalahu akhladah
4. kallaa layunbadzanna fii lhuthama
5. Wamaa adraaka maa lhuthama
6. naarullaahi lmuuqada
7. allatii taththhali'u 'alaa l-af-ida
8. Innahaa 'alayhim mu/shada
9. fii 'amadin mumaddada

SURAT AL-HUMAZA 104 (9) AYAT 1-9 TERJEMAHNYA

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

1.  Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela,
2.  yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya ,
3.  dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya,
4.  sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah.
5.  Dan tahukah kamu apa Huthamah itu?
6. (yaitu) api (yang disediakan) Allah yang dinyalakan,
7.  yang (membakar) sampai ke hati.
8.  Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka,
9.  (sedang mereka itu) diikat pada tiang-tiang yang panjang.


SURAT AL-FIIL 105 (5) AYAT 1-5 TEKT/LIRIK

Audzubillahi minasyaitan nirrajim
Bismillahirrahmanirrahiim

1. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi-ash-haabi lfiil
2. Alam yaj'al kaydahum fii tadhliil
3. Wa-arsala 'alayhim thayran abaabiil
4. tarmiihim bihijaaratin min sijjiil
5. faja'alahum ka'ashfin ma kuul

SURAT AL-FIIL 105 (5) AYAT 1-5 TERJEMAHNYA

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

1.  Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah?
2.  Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka (untuk menghancurkan Ka'bah) itu sia-sia?,
3.  Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong,
4.  yang melempari mereka dengan batu (berasal) dari tanah yang terbakar,
5.  lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan (ulat).


SURAT AL-QURAISH 106 (4) AYAT 1-4 TEKT/LIRIK

Audzubillahi minasyaitan nirrajim
Bismillahirrahmanirrahiim

1. Li-iilaafi quraysy
2. iilaafihim rihlata sysyitaa-i washshayf
3. Falya'buduu rabba haadzaa lbayt
4. Alladzii ath'amahum min juu'in waaamanahum min khawf

SURAT AL-QURAISH 106 (4) AYAT 1-4 TERJEMAHNYA

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

1. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy,
2. (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas .
3. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah).
4 .Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.


SURAT AL-MAA'UN 107 (7) AYAT 1-7 TEKT/LIRIK

Audzubillahi minasyaitan nirrajim
Bismillahirrahmanirrahiim

1. Ara-aytalladzii yukadzdzibu biddiin
2. Fadzaalikalladzii yadu''ul yatiim
3. walaa yahudhdhu 'alaa tha'aami lmiskiin
4. Fawaylun lilmushalliin
5. alladziina hum 'an shalaatihim saahuun
6. alladziina hum yuraauun
7. wayamna'uuna almaa'uun

SURAT AL-MAAUN 107 (7) AYAT 1-7 TERJEMAHNYA

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

1.  Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?
2.  Itulah orang yang menghardik anak yatim,
3.  dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
4.  Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat,
5.  (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya,
6.  orang-orang yang berbuat riya' ,

7.  dan enggan (menolong dengan) barang berguna .